HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
  27 29 25 267
Doprava nad 3000 Kč (bez DPH) ZDARMA

Reklamační řád

Pokud není uvedena či smluvně dohodnuta jiná záruční doba, vztahuje se na zboží podle ustanovení Občanského zákoníku záruční doba 24 měsíců.

Nastane-li situace pro uplatnění záruky, pak kupující má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit a má právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.