HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
  27 29 25 267
Doprava nad 3000 Kč (bez DPH) ZDARMA

GDPR

GDPR - Informační doložka pro zákazníky/partnery fy. AGENS, Ing. Josef Dědič, IČ 13110144 ze dne 22.05.2018

Vážený zákazníku, vážení obchodní partneři,

od 25. května 2018 vchází v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osob se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (dále jen " GDPR "). Dovolte, abychom Vás informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti a o pravidlech, dle kterých se zpracování bude provádět po datu 25.5 2018.

Žádáme Vás o laskavé seznámení se s níže uvedenými skutečnostmi.

Kdo bude spravovat Vaše údaje?

Správcem Vašich údajů bude Ing. Josef Dědič, AGENS se sídlem v Praze 4, Ledvinova 1712/8, IČ 13110144, DIČ: CZ500515026, na základě ohlášení živnosti ze dne 25.8.1992 dle ustanovení 47, odst.1 a 2 zák.č.455/91 Sb. a ustanovení 46 zák.71/67 Sb., vedeném v Praze 4, dále je, Správce osobních údajů

V případě, že byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zašlete prosím Vaši reakci s příp. připomínkami na naši e-mailovou adresu: agens4@volny.cz nebo agens@agens.cz.

Pro jaký účel budeme zpracovávat Vaše údaje?

Vaše údaje budou zpracovány za účelem realizace objednávek, objednávek vyplývajících z prodejních a kupních smluv, kupních nabídek, smluv o dodávkách zboží a služeb a našich oprávněných zájmů apod., a to zejména:

a) zpracovávání Vašich údajů s cílem splnit objednávky včetně příp. informace o stavu její realizace,
b) zpracování pro příp. řešení stížností,
c) zpracování s cílem zavést postupy event. pozastavení a stažení výrobků z trhu,
d) zpracování za účelem distribuce bezpečnostních a produktových listů,
e) zpracování pro splnění povinnosti hlásit případné nežádoucí účinky zdravotnických prostředků,
f) zpracování pro provedení průzkumů spokojenosti zákazníků a poprodejního sledování zdravotnických prostředků,
g) zpracování pro interní analýzy prodeje,
h) zpracování k obsluze pohledávek,
i) zpracování s cílem podílet se na veřejných zakázkách,
j) zpracování s cílem informovat Vás o obchodních informacích (např.propagační akce, nabídky, ceníky apod.
k) zpracování pro marketingové účely, tedy informování o námi dodávaných produktech,novinkách a informačních akcích (semináře,školeních), jichž se účastníme..

Na jakém právním základě budeme zpracovávat Vaše údaje?

Zpracování Vašich údajů bude prováděno pouze v souladu s platnými právními předpisy dle čl. 6. odstavec 1 písm. b) – f) a dle čl. 6 odst. 1 písm. a) - na základě Vašeho souhlasu s odesíláním obchodních nabídek, informací o propagačních akcích, newsletterů, marketingových informací a informací o výrobcích.

Komu budeme předávat Vaše údaje?

Vaše údaje mohou být převedeny na jiné subjekty, které je budou zpracovávat naším jménem, např. marketingové agentury, auditoři, subdodavatelé našich služeb, zejména kurýrní společnosti, subjekty poskytující poštovní služby, dodavatelé IT řešení, společnosti na vymáhání pohledávek, právní zástupci a subjekty oprávněné k přístupu k Vašim údajům na základě platných právních předpisů, např. policejní orgány, soudy, společnosti na vymáhání pohledávek - jen pokud požádají o poskytnutí informací na základě příslušných právních základů.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim údajům, jakož i požadovat opravu, odstranění, omezení nebo zamezení zpracování údajů a přenositelnost údajů v případech specifikovaných v ustanoveních GDPR. Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich dat, aniž byste ovlivnili legitimnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, t.j. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho budou Vaše data zpracovávány?

Vaše osobní údaje získané pro účely zasílání obchodních a marketingových informací budou uloženy a zpracovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním nebo nepodáte žádost o odstranění nebo omezení zpracování nebo nepodáte námitku proti zpracování, jakož i žádost o jejich přenesení.

Vaše osobní údaje jsou zpracovány dobrovolně a budou zpracovávány pouze, dokud bude třeba provést výše uvedené cíle nebo dokud výslovně nepožádáte písemnou formou o jejich ukončení zpracování a odstranění.

Zveřejněno v Praze dne 22.5.2018

Ing. Josef Dědič